انواع تکنیک ها و آزمون ها

تکنیک عبارت خوانی به جای کلمه خوانی

عبارت خوانی یکی از تکنیک های مؤثر تندخوانی است. برای اینکه بتوانید یک عبارت را بخوانید لازم هر خط کتاب را به  سه قسمت و یا دو قسمت تقسیم کنید، سپس در سه نگاه و یا در دو نگاه بخوانید. بعد از تمرین و کسب مهارت می توانید یک خط کامل را در یک نگاه بخوانید.

انواع تکنیک ها و آزمون ها

 

تکنیک ستاره دریایی در تند خوانی

تکنیک ستاره دریایی موجب افزایش حوزه دید و شکار یک جمله یا چند جمله در حین مطالعه می شود.

با کشیدن یک ستاره دریایی بر روی برگه سفید، هر گوشه را با یک عدد مشخص کنید و با حرکت چشم از یک گوشه شروع کنید و ترتیب خط های کشیده شده پیش بروید. روزانه چند بار به مدت 40 الی 50 ثانیه این تکنیک را انجام دهید.

انواع تکنیک ها و آزمون ها

 

تکنیک خط بری در تند خوانی

در تکنیک خط بری تنها هدف، دیدن کلمات است. با استفاده از انگشت خود زیر کلمات بکشید و کلمات را بخوانید. این کار مانع سرگردانی چشم می شود و از برگشت به عقب و دوباره خوانی جلوگیری می شود و سریع خواندن مطالب به ما کمک می کند که دیگر بلند نخوانیم. از دیگر فواید این تکنیک افزایش حوزه دید و عدم مکث طولانی است. بهتر است 30 الی 40 سانتی متر چشم از کتاب فاصله داشته باشد.